GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en


PL 31-187

GCEC hiện sẽ chấp nhận nộp đơn đăng ký trực tuyến,,en,Tất cả các biểu mẫu phải được quét và gửi qua email đến văn phòng GCEC cùng với các tài liệu được yêu cầu,,en,Vui lòng gửi biểu mẫu qua email tới Cán bộ Chứng nhận GCEC Fran Camacho tại ‘francamacho@gcec.guam.gov,,en. All forms must be scanned and emailed to the GCEC office along with the required documents. Please email forms to GCEC Certification Officer Fran Camacho at ‘francamacho@gcec.guam.gov’ and copy ‘office@gcec.guam.gov’.

Mẫu đơn

Application Form for 10 Standards of Professional Conduct

Đơn xin Gia hạn Giấy chứng nhận

School Administrator Professional Growth Activity Form

Teacher Professional Growth Activity Form

Mentorship Form,,en,Mentorship Form,,en,Mentorship Form,,en

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

INFORMATION


Fee Schedule

Guam Tiêu chuẩn giáo viên chuyên nghiệp

Guam Trường Quản trị viên Tiêu chuẩn

Standard Operating Procedures

Praxis tôi kiểm tra thông tin

Điểm Chính sách composite Praxis I

Có đi có lại Out của Giấy phép nhà nước

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.