GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)
  • Thay thế giấy chứng nhận ban đầu được phát hành từ Văn phòng Chứng nhận Guam $10.00 lệ phí.
  • Bản sao có sẵn từ Văn phòng Chứng nhận Guam. (Chỉ có giấy chứng nhận ban hành sau khi 8/2008)

LÆ°u ý: Bản sao giấy chứng nhận DOE được duy trì trong tập tin của các nhà giáo dục nguồn nhân lá»±c và / hoặc tập tin trường.Â

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.