GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

"Sinh viên bản sao" bảng điểm không thể chấp nhận được. Bản sao bảng điểm là không thể chấp nhận được. GCEC chỉ chấp nhận bảng điểm đóng dấu chính thức của trường đại học phát hành / trường đại học đăng ký và điều này sẽ là cơ sở để xác định trình độ giáo dục cho người nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.