GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Cá nhân đến Guam giữ một giấy phép của nhà nước hợp lệ có thể hội đủ điều kiện cho một 3 Giấy chứng nhận Giáo dục ban đầu năm với các khu vực chứng thực so sánh cung cấp giấy phép đó:

má»™t)Â Â Â Â Â Is issued by a state that has signed the NASDTEC Inter-State Agreement;

b)Â Â Â Â Â Is a full credential without deficiencies;

c)     Holders education preparation program meets Guam requirements/standards, hoặc

d)Â Â Â Â Holds national certification from the National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS).

Xin vui lòng gửi một hình thức ứng dụng hoàn thành, đóng dấu chính thức đại học / trường đại học bảng điểm(với) và chi phí hợp lý.

Trong 3 năm thời hạn hiệu lá»±c của giấy chứng nhận Giáo dục ban đầu của bạn, bạn được yêu cầu để hoàn thành má»™t (1) năm chÆ°Æ¡ng trình men và có má»™t trường đại học / trình Ä‘á»™ đại học khóa học trong Lịch sá»­ Guam hoặc văn hóa Guam. Â

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.