GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Sinh viên tốt nghiệp của các tổ chức giảng dạy nước ngoài phải có được một đánh giá quá trình theo trình độ của họ bởi một dịch vụ nước ngoài đã được phê duyệt có khả năng đánh giá giáo dục. (www.naces.org).

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.