GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

MY 2018 – Comparative Quarterly Statement Q1-Q4

On October 30, 2018, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2017 – Comparative Quarterly Statement Q1-Q4

On October 30, 2017, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2016 – Comparative Quarterly Statement Q2

Vào ngày 18, 2016, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2016 – So sánh Quý Statement Q1

On March 3, 2016, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2015 – So sánh Quý Statement Q1

Ngày 16, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2014 – Comparative Quarterly Statement Q3

Vào ngày 5, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2014 – Comparative Quarterly Statement Q2

Vào ngày 5, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

MY 2014 – So sánh Quý Statement Q1

Vào ngày 1, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

Government Hosted Budget

Vào ngày 1, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan