GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

MY 2018 – Comparative Quarterly Statement Q1-Q4

On October 30, 2018, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF (2 Các trang) ]

MY 2017 – Comparative Quarterly Statement Q1-Q4

On October 30, 2017, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

MY 2016 – Comparative Quarterly Statement Q2

Vào ngày 18, 2016, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF (2 Các trang) ]

MY 2016 – So sánh Quý Statement Q1

On March 3, 2016, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

MY 2015 – So sánh Quý Statement Q1

Ngày 16, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

MY 2014 – Comparative Quarterly Statement Q3

Vào ngày 5, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

Nhấn vào để xem file PDF

MY 2014 – Comparative Quarterly Statement Q2

Vào ngày 5, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

Nhấn vào để xem file PDF

MY 2014 – So sánh Quý Statement Q1

Vào ngày 1, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

Government Hosted Budget

Vào ngày 1, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

You may view government hosted budgets here:Â http://budget.guam.gov/?deptcode=7600ÂPlease note that they may not be updated.