GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Thực hành Thông

Vào ngày 2, 2011, trong Thông báo, bởi admin
ETS (Thực hành hàng loạt) has provision for Kiểm tra thực thi của ai Ngôn ngữ chính là tiếng Anh không cho thêm thời gian vào các bài kiểm tra trên giấy. Nộp đơn phải yêu cầu nhà ở này đặc biệt thông qua ETS.
& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.