GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Ủy ban Chứng nhận Guam cho giáo dục đạo đức học Đào tạo với Thượng nghị sĩ Guthertz mới được thành lập Ủy ban Guam cho cán bộ giáo dục chứng nhận và các thành viên tham dự một đạo đức trong đào tạo công vụ hỗ trợ của Thượng nghị sĩ Tiến sĩ. Judy Guthertz thông qua Văn phòng của Thống đốc Trung và Clearing House Nhà nước Guam, vào ngày 16, 2008. Ủy ban Chứng Guam cho giáo dục, chính thức của Văn phòng Chứng nhận GPSS, là cơ quan của dòng của Văn phòng của Thống đốc, thành lập vào ngày tháng 9, 2008. Mọi người có mặt đã nhận được Giấy chứng nhận hoàn thành.

Thường trực trong ảnh từ trái sang phải là: Tiến sĩ. Ruby Stahlnecker, Thành viên Ủy ban Roberta Abaday, Thành viên Ủy ban John Anderson, Giám đốc điều hành & Cán bộ cấp giấy chứng nhận Thượng nghị sĩ Tiến sĩ. Judy Guthertz, Facilitator Ramon Lizama, Ủy ban dịch vụ dân sự Artero Quyền Giám đốc điều hành Margie, Thành viên Ủy ban Anna Catindig, Văn phòng của Thống đốc & GCEC Thelma Hechanova, Cố vấn cao cấp cho Camacho đốc & Giáo dục Liên lạc


& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.